Προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού

Ενόψει της αλλαγής του καταστατικού της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης, παρακαλούμε τους συνάδελφους όπως μας στείλουν προτάσεις για διορθώσεις ή προσθήκες σχετικά με τα επικείμενα άρθρα του καταστατικού.

Παρακαλώ προσθέστε το 5 με το 4.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία « Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης» (Ε. Ρ. Κ.), με έδρα το Ηράκλειο.

Άρθρο 2

Σκοποί της Ε. Ρ. Κ. είναι:

Η διάδοση και προάσπιση του ραδιοερασιτεχνισμού, όπως αυτός καθορίζεται διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων και των ραδιοτηλεοπτικών εφαρμογών, και η με κατοχύρωση στη χώρα μας των δικαιωμάτων τα οποία αναγνωρίζονται διεθνώς για τους ραδιοερασιτέχνες.

            Η εθελοντική προσφορά βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών,  σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Πολιτικής Προστασίας, για την πρόληψη και  αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και ειδικότερα στον τομέα των  επικοινωνιών.

            Η ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης  συναδελφικότητας και συνεργασίας μεταξύ των μελών της Ένωσης και επιμόρφωση αυτών με ομιλίες, διαλέξεις, σεμινάρια, διακίνηση έντυπου υλικού και κάθε άλλο πρόσφορο μέσον.

            Η ανάπτυξη  Ραδιοερασιτεχνικής  συνείδησης στα μέλη της Ένωσης με στόχο τη συσπείρωση  όλων των Ελλήνων  Ραδιοερασιτεχνών  σε  μια  Ομοσπονδία.  

Άρθρο 3

Η σφραγίδα της  Ε. Ρ. Κ.  είναι στρογγυλή. Πάνω της γράφεται κυκλικά η επωνυμία « Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης» και η λέξη «RASC » (Radio Amateur Sociaty of Crete). Στο μέσον υπάρχει το σχήμα της Κρήτης, τα γράμματα SV και ο αριθμός 9.

Άρθρο 4

Η Ε. Ρ. Κ. μπορεί   να συνεργάζεται με  άλλες Ραδιοερασιτεχνικές  Ενώσεις  για την επίτευξη κοινών σκοπών, μη επιτρεπόμενης της συγχώνευσής της με άλλους ομοειδείς συλλόγους ή σωματεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΚΑΙ  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΞΟΥΣΙΑ

Άρθρο 5

        α) Σαν μέλη της Ε. Ρ. Κ. γίνονται δεκτά όλοι οι από το νόμο δικαιούμενοι και οι οποίοι ενδιαφέρονται για τους σκοπούς της. Όποιος επιθυμεί να γίνει μέλος της Ε. Ρ. Κ. υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δ. Σ., με σύσταση από τρία τακτικά μέλη.

Το Δ.Σ., παίρνοντας την αίτηση αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι και δικαιολογεί αρνητική απόφασή του.

       β) Κάθε μέλος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού της Ε. Ρ. Κ.

Άρθρο 6

Κάθε μέλος,  μετά την εγγραφή του, καταβάλλει εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής και συνδρομές, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των οποίων καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το μέλος, εγγραφόμενο, δικαιούται να λάβει ένα αντίτυπο του καταστατικού, δελτίο αναγνωρίσεώς του σαν μέλους, το σήμα του και κατάσταση των μελών.

Καταβάλλει το ήμισυ της συνδρομής το μέλος, που αποδεδειγμένα είναι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής σε σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή άτομο με ειδικές ανάγκες, για όσο διάστημα έχει την ιδιότητα αυτή και δεν ασκεί παράλληλα κάποιο επάγγελμα ή είναι στρατεύσιμος.

Άρθρο 7

Τα μέλη της Ε. Ρ. Κ. διακρίνονται σε :

Α) Δόκιμα                  Β) Τακτικά        και             Γ) Έκτακτα

Α) Δόκιμα είναι εκείνα τα μέλη που δεν έχουν άδεια κατοχής και λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου, βάσει της  ισχύουσας νομοθεσίας.

Β)Τακτικά είναι εκείνα τα μέλη που:

  1. είναι Έλληνες πολίτες,
  2. συμπλήρωσαν ένα χρόνο από την εγγραφή τους και
  3. είναι κάτοχοι νόμιμης ελληνικής άδειας κατοχής και λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου

Γ)Έκτακτα μέλη είναι εκείνα, που είναι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, δεν είναι Έλληνες πολίτες και είναι εγκατεστημένοι  ή όχι στην Ελλάδα

Από τις πιο πάνω κατηγορίες, μόνο τα τακτικά ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη έχουν το δικαίωμα :

  1. συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου,
  2. να εκλέγουν και
  3. να εκλέγονται,

εφόσον επιπλέον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,  είναι τουλάχιστον ένα (1) χρόνο αδειούχοι, ένα (1) χρόνο μέλη της Ε. Ρ. Κ. και έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.

Ειδικά τα ιδρυτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφόσον είναι αδειούχοι.

Τα μέλη πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού, στις αποφάσεις του   Δ. Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. Προσέρχονται στις γενικές συνελεύσεις κα στις συγκεντρώσεις, παίρνουν μέρος στη συζήτηση των θεμάτων και εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους.

Συμπεριφέρονται  με αξιοπρέπεια, συναδελφική αλληλεγγύη, δε γίνονται η αιτία ηθικής ή υλικής ζημιάς της Ε. Ρ. Κ. ή των μελών της. Ελέγχουν τις πράξεις  του  Δ. Σ. και το συνδράμουν, όταν χρειάζεται, συμμετέχοντας σε ομάδες δουλειάς και γενικά στην όλη κίνηση και ζωή της Ε. Ρ. Κ.

 

Άρθρο 8

Παύουν να είναι μέλη της  Ε. Ρ. Κ. και διαγράφονται από τα Μητρώα της:

Α. Όσοι παραιτούνται εγγράφως

Β. Όσοι αποβάλλονται οριστικά από το Δ. Σ. ή τη Γ. Σ.

Μέλος που αποχωρεί ή αποβάλλεται οριστικά δε μπορεί να εγείρει αξίωση στην περιουσία της  Ε. Ρ. Κ.

Άρθρο 9

Η πειθαρχική εξουσία στα μέλη ασκείται από το Δ. Σ. και τη Γενική Συνέλευση. Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν είναι:

α) Η επίπληξη, την οποία μπορεί να επιβάλλει το Δ. Σ. σε περίπτωση διαγωγής ή συμπεριφοράς μέλους αντίθετης με τους σκοπούς της   Ε. Ρ. Κ., μικρής σημασίας.

β) Η οριστική αποβολή, η οποία, αν μεν γίνεται εξαιτίας καθυστερήσεως συνδρομών, δύο (2) χρόνων επιβάλλεται από το Δ. Σ., αν δε γίνεται εξαιτίας διαγωγής  αντίθετης προς τους σκοπούς της Ε. Ρ. Κ. ή από ενέργειες που βλάπτουν το σκοπό και γενικά τη λειτουργία αυτής ή για βαριά παράβαση του Καταστατικού της  Ε. Ρ. Κ., επιβάλλεται από τη Γ. Σ.

Στις περιπτώσεις επιβολής πειθαρχικής ποινής από το Δ. Σ., ο τιμωρημένος έχει το δικαίωμα να εφεσιβάλει την απόφαση ενώπιον της πρώτης τακτικής Γ. Σ., η οποία αποφαίνεται οριστικά και τελεσίδικα.

Μέλος που αποβλήθηκε οριστικά για διαγωγή αντίθετη  στους  σκοπούς  της      Ε. Ρ. Κ. ή για ενέργειες που βλάπτουν το σκοπό και γενικά τη λειτουργία της ή βαριά παράβαση του Καταστατικού της   Ε. Ρ. Κ., δεν μπορεί να ξαναεγγραφεί.

Μέλος που αποβλήθηκε  οριστικά για καθυστέρηση συνδρομών  μετά την ακύρωση της αποφάσεως του Δ.Σ. από τη Γ. Σ., επανερχόμενο υποχρεούται να καταβάλει τις καθυστερούμενες συνδρομές.

Μέλος που παραιτείται  εγγράφως, υποχρεούται να εξοφλήσει την οφειλή του μέχρι την ημερομηνία της σχετικής αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ

Άρθρο10

Η Ε. Ρ. Κ. διοικείται από συμβούλιο επτά (7) μελών (Διοικητικό Συμβούλιο), που εκλέγονται μαζί με τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), που είναι τρία (3), κάθε δύο (2) χρόνια από το εκλογικό σώμα, με μυστική ψηφοφορία.

Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται, κατά τη σειρά της επιτυχίας τους, τακτικά μεν επτά (7), αναπληρωματικά δε τρία (3).

            Είναι υποχρεωτική η εκλογή του πρώτου πλειονοψηφήσαντος από τους νομούς  Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, αν υπάρχει υποψηφιότητα ακόμη και αν δεν συγκαταλέγεται στους επτά (7) πρώτους. Σε διαφορετική περίπτωση η εκλογή γίνεται κατά σειρά πλειοψηφίας.

Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται, κατά τη σειρά επιτυχίας τους, να αναπληρώσουν τακτικά μέλη σε περίπτωση παραιτήσεως, διαγραφής ή θανάτου.

Μέλη της Ε.Ε. εκλέγονται, κατά τη σειρά επιτυχίας τους, τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά.

Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. γίνεται με μυστική ψηφοφορία σε ενιαίο έντυπο ψηφοδέλτιο, στο οποίο σημειώνονται για το Δ.Σ. από ένας (1) έως επτά (7) σταυροί και για την Ε.Ε. από ένας (1) έως τρεις (3) σταυροί.

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση, στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Στη  Γ.Σ.  που γίνεται κάθε δύο (2) χρόνια για την εκλογή νέου Δ.Σ., εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα διενεργήσει τις εκλογές.

Άρθρο11

Το Δ.Σ., που εκλέχτηκε, καλείται από τον πρώτο πλειονοψηφήσαντα εντός οκτώ (8) ημερών στη πρώτη του συνεδρίαση, οπότε και εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο,  το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο (2) Μέλη.

            Η θέση του Αντιπροέδρου καταλαμβάνεται εναλλακτικά από τους εκλεγμένους  των νομών Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου. 

Την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. μπορεί να ανακαλέσει η Γ.Σ. με απόφασή της.

Αποκλείεται από τη διοίκηση της  Ε. Ρ. Κ. μέλος που στερήθηκε αυτοδικαίως ή μετά από δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

Άρθρο12

Μέλη της διοικήσεως της  Ε. Ρ. Κ. δε μπορούν να παρέχουν σ’ αυτή εξαρτημένη εργασία με αμοιβή ή να συνάπτουν συμβάσεις, που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής, για προσφορά οποιασδήποτε φύσεως άλλων υπηρεσιών, ή που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με ανάληψη έργου, προμήθεια ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς την  Ε. Ρ. Κ., εκτός αν η προσφορά του αποδειχτεί εγγράφως ως η πιο συμφέρουσα και να μην είναι μοναδική.  

Άρθρο 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με αποφάσεις του, παίρνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την επιτυχία των σκοπών της Ε. Ρ. Κ..

Συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όσες φορές παραστεί ανάγκη ή το ζητήσουν με έγγραφο τρία τουλάχιστο από τα μέλη του, ή η εξελεγκτική επιτροπή, ή τουλάχιστον δέκα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη με αίτηση τους  η οποία να περιέχει τα θέματα ημερήσιας διάταξης οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε  επτά εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα  τέσσερα (4) τουλάχιστο από τα μέλη του.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με την πλειοψηφία των παρόντων εκτός από την περίπτωση μομφής κατά του Προέδρου, οπότε απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει  η ψήφος του Προέδρου.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από κάθε συζήτηση, διαβάζονται τα καθαρογραμμένα πρακτικά της προηγούμενης συνεδριάσεως και επικυρώνονται υπογραφόμενα από τα μέλη που συμμετείχαν στη συνεδρίαση αυτή.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τα μέλη της   Ε. Ρ. Κ. για την πορεία και εξέλιξη των πραγμάτων της Ε. Ρ. Κ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δικαιοδοσία να ορίζει επιτροπές, που θα χειρίζονται διάφορα θέματα της Ε. Ρ. Κ., καθώς και τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

Άρθρο14

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, νόμιμα προσκαλούμενο, που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, χωρίς να ειδοποιήσει το Δ.Σ., θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από ένα αναπληρωματικό μέλος, ανάλογα με τη σειρά επιτυχίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, μπορεί να χορηγήσει σε μέλος του άδεια απουσίας για σοβαρό λόγο. Σε περίπτωση που η απουσία θα είναι μεγαλύτερη από τρεις μήνες και για όσο χρόνο διαρκέσει η απουσία αυτή, το τακτικό μέλος που απουσιάζει αναπληρώνεται από ένα αναπληρωματικό, που καλείται στη θέση του κατά τη σειρά επιτυχίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως, εκτελεί τις αποφάσεις της, διαχειρίζεται την περιουσία της Ε. Ρ. Κ. και γενικά ασχολείται με την επίτευξη των σκοπών της.

Άρθρο15

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ε. Ρ. Κ. ενώπιον κάθε Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής, υπογράφει τα έγγραφα, τα εντάλματα, τις επιταγές και τα πρακτικά.

Όταν αποδεδειγμένα ο Πρόεδρος αδυνατεί να παρίσταται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος ενεργεί και παρουσιάζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις και υποδείξεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις Γ.Σ. μέχρι την εκλογή Προέδρου της.

Άρθρο16

Οι διοικητικές υπηρεσίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα αρχεία της Ε. Ρ. Κ. και το μητρώο των μελών της. Κρατά την αλληλογραφία και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εντάλματα, τις επιταγές και τα έγγραφα, με ποινή ακυρότητας αυτών.

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί και το « Βιβλίο Περιουσίας της Ε. Ρ. Κ. », στο οποίο καταγράφεται, με απόφαση του Δ.Σ., η περιουσία (κινητή και ακίνητη) της     Ε. Ρ. Κ., εκτός από τα χρήματα, τα οποία καταγράφονται στο « Βιβλίο Ταμείου », το οποίο τηρεί ο Ταμίας της Ε. Ρ. Κ., όπως αναφέρεται στο άρθρο 17.

Στο « Βιβλίο Περιουσίας » καταγράφονται, κατά αύξοντα αριθμό, το υλικό της Ε.Ρ.Κ.,  με πλήρη περιγραφή, αριθμό πλαισίου, κλπ., ο τρόπος απόκτησης, καθώς και ο τόπος στον οποίο βρίσκεται το υλικό και ο σκοπός για τον οποίο προορίζεται. Στη στήλη των παρατηρήσεων  αναφέρεται το μέλος της Ε. Ρ. Κ. στο οποίο προσωρινά έχει παραχωρηθεί υλικό για κατασκευές, επισκευές, δοκιμές, κλπ.

Κατά την παράδοση της διοικήσεως της Ε. Ρ. Κ., το απερχόμενο Δ.Σ. παραδίδει το υλικό στο νέο Δ.Σ., γίνεται πλήρης καταμέτρηση και  πρακτικό παράδοσης  παραλαβής το οποίο υπογράφεται από τους απερχόμενους και νέους, Προέδρους και     Γ. Γραμματείς.

Το Γενικό Γραμματέα βοηθά και αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας,

Άρθρο17

Ο Ταμίας διαχειρίζεται υπεύθυνα τα χρήματα της  Ε. Ρ. Κ., προβαίνει στις δαπάνες τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητες για τη λειτουργία και τις επιδιώξεις της  Ε. Ρ. Κ., μεριμνά για την  είσπραξη των συνδρομών των  μελών της  Ε. Ρ. Κ., καθώς και κάθε πόρου της, υποχρεούμενος να καταθέτει σε λογαριασμούς της Ε. Ρ. Κ. που υπάρχουν σε τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα, κάθε χρηματικό ποσό που ξεπερνά  τα 200 €  τα οποία και μόνο κρατά στα χέρια του για την αντιμετώπιση άμεσων δαπανών.

Για κάθε δαπάνη που ενεργεί για λογαριασμό της  Ε. Ρ. Κ. παίρνει απόδειξη στο όνομα της Ε. Ρ. Κ..

Αναλαμβάνει από τους λογαριασμούς των Τραπεζών οποιοδήποτε ποσό, με ειδική έγγραφη εντολή, υπογραμμένη από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και το Γενικό Γραμματέα, καθώς και το « Βιβλίο του Ταμείου », στο οποίο καταχωρεί μέσα στην ίδια μέρα κάθε είσπραξη ή πληρωμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.

Στέλνει σημειώματα και υπενθυμίζει τις οφειλές στα μέλη που καθυστερούν την καταβολή των συνδρομών.

Ενημερώνει τις μερίδες στο « Μητρώο των Μελών» για τις εισπράξεις συνδρομών που έγιναν. Κάθε τρίμηνο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση της κινήσεως του Ταμείου του προηγούμενου μήνα και κάθε εξάμηνο κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις συνδρομές τους και τέλος συντάσσει τον ισολογισμό κάθε χρήσεως.

Ο Ταμίας, κατά την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων του, αναπληρώνεται ή συνεπικουρείται, πάντα  με  προσωπική του ευθύνη, από  ένα μέλος, που  ορίζεται  από το  Δ.Σ.

Άρθρο18

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του    Δ.Σ. για κάθε                                    χρήση και συντάσσει έκθεση η οποία διαβιβάζεται στην Τακτική Γεν. Συνέλευση  κάθε χρόνου.

            Σε διαπίστωση διαχειριστικής ανωμαλίας μπορεί να ζητηθεί έκτακτη σύγκληση  αν το ζητήσουν:

α)  Δύο από τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής

β)  Τρία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όρια στον έλεγχο της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής  δεν είναι δυνατόν να τεθούν.

Άρθρο19

Η κτήση από την Ε. Ρ. Κ. κινητών ή ακινήτων σημαντικής αξίας, (εξ επαχθούς αιτίας,) γίνεται πάντα με την έγκριση των μελών της Γ.Σ. της  Ε. Ρ. Κ.

Άρθρο20

Η περιουσία της Ε. Ρ. Κ. δε μπορεί να διαθέτεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται στο Καταστατικό.

Άρθρο21

Κληρονομιές ή δωρεές υπό τρόπον γίνονται δεκτές με έγκριση της Γ.Σ. των μελών, που παρέχεται με πλειοψηφία του μισού τουλάχιστον αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών της Ε. Ρ. Κ..

Κληρονομιές, κληροδοσίες ή δωρεές υπέρ της Ε. Ρ. Κ., για ορισμένο σκοπό, βρίσκονται σε ιδιαίτερη διαχείριση μέσα στον προϋπολογισμό της  Ε. Ρ. Κ., οι πρόσοδοι δε που προέρχονται απ’ αυτές διαθέτονται αποκλειστικά κατά τους όρους που έθεσε ο δωρητής ή ο διαθέτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο22

Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, μέσα στους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όποτε ζητηθεί τούτο με έγγραφη αίτηση και με καθορισμένο θέμα το ένα εικοστό  (1/5) των τακτικών μελών της Ε. Ρ. Κ., που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, οπότε, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πρέπει να παρευρίσκονται απαραίτητα τα τρία τέταρτα (3/4) των μελών που υπόγραψαν την αίτηση, αλλιώς είναι άκυρη και δεν επαναλαμβάνεται.

            Η  Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ένωσης.

Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου ή που δεν  προβλέπεται από το καταστατικό.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη της  Ένωσης.

Άρθρο 23

Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ένα τέταρτο (1/4) πλέον ενός από τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που διαμένουν στην επαρχία. Όταν δεν γίνει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα σε οκτώ μέρες, οπότε θεωρείται ότι είναι σε απαρτία με  παρόντα οσαδήποτε μέλη.

Άρθρο 24

Στην τακτική Γενική Συνέλευση  κάθε  έτους γίνεται λογοδοσία των πεπραγμένων κατά το χρόνο που έληξε και ο ταμειακός απολογισμός και μετά διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου και καθορίζονται τα γενικά πλαίσια δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση γίνεται με ανάρτηση δημοσίευσης  στην  Ιστοσελίδα της  Ένωσης πριν από είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον ή με ατομικές προσκλήσεις των μελών.

Ένα μήνα πριν από την Γενική Συνέλευση συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25

Κατά την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης υποβάλλονται από τα παρευρισκόμενα τακτικά μέλη προτάσεις για την εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της Γεν. Συνέλευσης.

Εκλέγεται κάθε φορά όποιος πάρει τη σχετική πλειοψηφία.

Άρθρο 26

Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της μπορεί να αλλάξει τη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 27

Η διαδικασία που τηρείται στη συζήτηση κάθε θέματος είναι η παρακάτω:

Α) Ένα μέλος του προεδρείου του Δ.Σ. διαβάζει στη Γενική Συνέλευση την εισήγηση του Δ.Σ. για το θέμα που συζητιέται.

Β) Ανοίγεται κατάλογος ομιλητών για διευκρινιστικές ερωτήσεις μόνο, στις οποίες απαντάει ο εισηγητής ή άλλο μέλος του Δ.Σ.

Γ) Ακολουθεί ανάπτυξη τυχόν διαφορετικής εισήγησης από άλλο ή άλλα μέλη του Δ.Σ. για το ίδιο θέμα.

Δ) Ανοίγεται νέος κατάλογος ομιλητών για διευκρινιστικές μόνο ερωτήσεις, στις οποίες απαντάει ο εισηγητής.

Ε) Μετά τις απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις, ανοίγεται κατάλογος ομιλητών για το θέμα που συζητιέται.

ΣΤ)  Μετά  τον  απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου το λόγο παίρνουν  οι ομιλητές από τη Γεν. Συνέλευση με  ισομερισμό χρόνου  τον οποίο καθορίζει η συνέλευση

Ζ) Τη συζήτηση κλείνει ο κύριος εισηγητής του θέματος.

Η) Σε περίπτωση που η Γεν. Συνέλευση έχει συγκληθεί μετά από αίτηση μελών, τότε ο εισηγητής του θέματος είναι ένα από τα μέλη που υπόγραψαν την αίτηση για τη Γ. Σ.

Θ) Οι προτάσεις για ψήφιση υποβάλλονται στο προεδρείο έγγραφα σε απλό χαρτί.

Μία πρόταση υπερψηφίζεται όταν συγκεντρώσει το 50% + 1 των παρόντων και ταμιακά εντάξει μελών.

Ι) Προτάσεις που περιλαμβάνουν χωριστά σκέλη είναι δυνατόν να μπαίνουν για ψήφιση τμηματικά.

ΙΑ) Στην αρχή μπαίνουν για ψηφοφορία οι πιο περιεκτικές και αυτοτελείς προτάσεις, οι οποίες όταν επιψηφιστούν, οδηγούν άμεσα στην απόρριψη άλλων μερικότερων, που περιέχονται στις πρώτες.

Εάν επιψηφιστούν οι πιο πάνω προτάσεις, τότε μπαίνουν σε ψηφοφορία οι μερικότερες προτάσεις.

ΙΒ) Ο Πρόεδρος της Γ. Σ. μπορεί να επιτρέψει τη συζήτηση άλλης πρότασης που δεν είχε αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη, όταν συγκεντρώσει υπέρ αυτής το  50% συν ένα των ψήφων των παρισταμένων στη Γ. Σ. κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας.  

ΙΓ) Για την επιψήφιση της πρότασης της παραγράφου (ΙΒ) προσμετρούνται οι θετικοί ψήφοι, αποκλειόμενης της αφαιρετικής μεθόδου.

ΙΔ) Ένσταση διαδικασίας ή αίτηση για ομιλία επί προσωπικού θέματος αποφασίζεται τελεσίδικα από το προεδρείο, το οποίο κατά πλειοψηφία του την αποδέχεται ή την απορρίπτει.

ΙΕ) Ένσταση απαρτίας υποβάλλεται έγγραφα στο προεδρείο  της  Γεν.  Συνέλευσης.    Με την υποβολή της ένστασης διακόπτεται η συζήτηση και γίνεται καταμέτρηση των παρόντων. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Γ. Σ. διακόπτεται και δεν επαναλαμβάνεται.

Αποφάσεις της Γ. Σ. που έχουν παρθεί μέχρι την υποβολή της ένστασης απαρτίας, πλην της παρακάτω περιπτώσεως, είναι ισχυρές.

ΙΣΤ) Προτάσεις που έχουν παραγράφους και η εφαρμογή τους είναι αλληλένδετη ψηφίζονται «κατ’ αρχήν», «κατ’ άρθρον» και «στο σύνολο». 

Εάν δεν ολοκληρωθεί η επιψήφιση «στο σύνολο», η πρόταση δεν έχει ψηφιστεί.

Εάν δεν επιψηφιστεί η πρόταση  «κατ’ αρχήν», η πρόταση απορρίπτεται στο σύνολό της και σταματάει η παραπέρα συζήτηση.

 Εάν δεν επιψηφιστεί η πρόταση  «στο σύνολο», τότε θεωρείται ότι απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΙΖ) Τα ψηφίσματα υποβάλλονται πριν από τη συζήτηση της ημερήσιας διάταξης, συζητιόνται συνοπτικά και επιψηφίζονται, όπως στην παράγραφο (ΙΣΤ) περιγράφεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΚΛΟΓΕΣ

Άρθρο 28

Στη Γεν. Συνέλευση, πριν από τις εκλογές, με φανερή ψηφοφορία εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα διενεργήσει τις εκλογές.

Άρθρο 29

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι στις εκλογές.

Άρθρο 30

Αμέσως με την εκλογή τους, τα μέλη της Εφορευτικής  Επιτροπής, εκλέγουν Πρόεδρο και Γραμματέα και στη συνέχεια διεξάγουν τις αρχαιρεσίες.

Άρθρο 31

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως  στο Δ.Σ. μέχρι και πριν την  έναρξη  της  Γενικής  Συνέλευσης

Το Δ. Σ. μεριμνά για την εκτύπωση ψηφοδελτίων και την έγκαιρη ανακοίνωση των υποψηφίων στα μέλη.

Άρθρο 32

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τους εκλεγέντες.

Άρθρο 33

Τα έξοδα των εκλογών αναδείξεως διοικήσεως της Ε.Ρ.Κ.βαρύνουν την Ε.Ρ.Κ.

Άρθρο 34

Το Διοικ. Συμβούλιο μπορεί, στις περιοχές εκτός έδρας του να ορίζει εκπροσώπους, κατόπιν προτάσεως των μελών της περιοχής, αν δεν υπάρχουν εκλεγμένα μέλη του  Δ. Σ. στον νομό.

Οι πιο πάνω εκπρόσωποι έχουν σαν έργο την προώθηση των αποφάσεων του Δ.Σ. στην περιοχή τους, καθώς και στη διευκόλυνση των μελών της Ε.Ρ.Κ. στην περιοχή τους, σε θέματα που αφορούν στις σχέσεις των τελευταίων με το Δ.Σ..

Η θητεία των εκπροσώπων λήγει μαζί με τη θητεία του Δ.Σ. που τους όρισε, εκτός εάν ανακληθούν με απόφαση του Δ.Σ..

Άρθρο 35

Στο διευρυμένο Δ.Σ. συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ., και εκπρόσωποι των περιοχών που έχουν οριστεί  από αυτό, με δυνατότητα ηλεκτρονικής  παρουσίας  (τηλεδιάσκεψης).

Το  Δ.Σ. υποχρεούται να μεριμνά  για την υλοποίηση  των παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ρ.Κ. – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 36

Η διάλυση της Ε.Ρ.Κ. γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος ή αυτοδικαίως, αν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω από είκοσι (20) και η περιουσία της περιέχεται σε ερευνητικά κέντρα Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Άρθρο 37

Η τροποποίηση του Καταστατικού επιτρέπεται εφόσον ζητηθεί με έγγραφο από το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών μελών, που είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε συγκαλείται ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, που έχει θέμα την τροποποίηση του Καταστατικού.

Σ’ αυτή τη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρευρίσκεται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστο των τακτικών μελών, που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, η δε σχετική με την αλλαγή απόφαση πρέπει να παρθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που παρευρίσκονται.

Οι προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού κωδικοποιούνται και αποστέλλονται σε όλα τα μέλη της Ε.Ρ.Κ. τουλάχιστο είκοσι πέντε (25) μέρες πριν την ημερομηνία της Καταστατικής  Γενικής  Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Άρθρο 38

Τα μέλη της Ε.Ρ.Κ. απαραιτήτως πρέπει να έχουν υπόψη τους και τον ειδικό κανονισμό και να φροντίζουν να συμμορφώνονται αυστηρά με τις διατάξεις του.

Άρθρο 39

Οι ιδρυτές της Ε.Ρ.Κ. είναι αυτοδικαίως μέλη χωρίς άλλη διατύπωση εκτός αν ζητηθεί διαγραφή εγγράφως  από τους  ίδιους.

Μεταβατική Διάταξη

Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από  (39) άρθρα μετά από τις τροποποιήσεις, εγκρίθηκε σήμερα από την  Καταστατική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

                                              Ηράκλειο    23 / 2 / 2008

Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης

Radio Amateur Society of Crete


Σολωμού Σολωμού Κτίριο 14Β
Εργατικές κατοικίες Αγίας Αικατερίνης
Ηράκλειο - Κρήτης
Τ.Κ. 71 307

Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης
Ταχ. Θυρίδα 1390 - Τ.Κ. 71 110
Ηράκλειο Κρήτης
rasc@rasc.gr

2810285141

Παρακαλώ προσθέστε το 3 με το 8.